Bachelor of Secondary Education

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Print Friendly

 

EDUCATION

Government Recognition
B.S.E. No. 33, S. 1965
B.S.E. Ed. No. 32, S. 1965

 

BACHELOR OF SECONDARY EDUCATION

 

MATHEMATICS

A Mathematics graduate is one who:

 1. possesses deep and broad knowledge of pure and applied mathematics;
 2. applies concepts, theories and principles of mathematics in research and other social problems; and
 3. practices Christian values which are essential in their profession.

Career Opportunities: Educator, Training Specialist, Instructional Material Developer, Researcher, Author,  Seminar Facilitator and Speaker, Tutor, Entrepreneur

With further study: School Administrator, School Supervisor, Curriculum Design Specialist

 

ENGLISH

An English graduate is one who:

 1. demonstrates competencies necessary to develop in the learners:
 2. listening skills and strategies imperative for information processing, thinking skills, reasoning ability and appreciation of the arts;
 3. speaking abilities for self expression necessary for effective communication and expression;
 4. reading skills required for comprehension of the literal, inferential, critical, interpretative and integrative meanings of written works; as well as appreciation of literature;
 5. writing skills needed to write clearly, creatively and imaginatively for specific purposes, and to choose the appropriate written medium for the effective expression of one’s thoughts and feelings.
 6. applies communication skills in the conduct of scholarly investigation; and
 7. adapts to any situation and practices Christian values essential to create change.

Career Path: Educator, Training Specialist, Instructional Material Developer, Researcher, Author, BPO Supervisor

With further study: School Administrator, School Supervisor, Curriculum Design Specialist

 

FILIPINO

Ang nakapagtapos sa Filipino ay:

 1. nagpapakita ng iba’t – ibang kahusayang kinakailangang madibelop sa mga mag-aaral;
  1. kasanayan sa pakikinig at mga estratehiyang kailangan sa pagproseso ng mga impormasyon, kasanayan sa pag-iisip, kakayahang magbigay katwiran at pagpapapahalaga ng sining;
  2. kasanayan sa pagsasalita para makapagpapahayag na kakailanganin para sa epektibong komunikasyon;
  3. kasanayan sa pagbasa na siyang pangunahing kailangan para sa pag-unawa ng literal, paghinuha, kritikal, pagpapakahulugan at integratibong pagpapakahulugan ng mga teksto; ganoon din ang pagpapahalaga ng sining para sa lubos na pagkaunawa ng mga kaisipan, kaugalian, at kultura;
  4. kasanayan sa pagsulat na kakailanganin upang makasulat nang wasto, mapamaraan at mapanlikha para sa mga ispesipikong layunin, at pumili ng angkop na pamamaraan ng pagsulat para sa epektibong pagpapahayag ng kaisipan at damdamin;
 2. gumagamit ng iba’t-ibang kasanayan sa komunikasyon sa pagsasagawa ng mga pagsusuring pangkarunungan; at
 3. makikibagay sa anumang kalagayan at isabuhay ang pagpapahalagang Pilipinong kakailanganin upang makalikha ng pagbabago sa isang mabilis na nagbabagong mundo.

 

Mga oportunidad sa hanap-buhay:

Guro, taga-salin, espesyalista sa pagsasanay, tagagawa ng gamit sa pagturo, mananaliksik, may-akda, superbisor sa BPO

 

Kapag may karagdagang pag-aaral:

Administrador o superbisor sa paaralan, espesyalista sa disenyo ng kurikulum

 

Professional Organizations Web Site
Philippine Association for Teacher Education (PAFTE) www.facebook.com/pafte.info
Biology Teachers Association of the Philippines (BIOTA) www.biotaph.orgfree.com/home .html
Philippine Statistical Association, Inc. (PSA) www.philstat.org.ph